ليست اسامی نظاميانی که به اتهام شرکت در کودتای معروف به « نوژه » اعدام شدند .

 

شماره

نام و نام خانوادگی

درجه نظامی

نيروی مربوطه

1

سعيد مهديون

تيمسار سپهبد خلبان

نيروی هوائی

2

آيت محققی

تيمسارسرتيپ خلبان

نيروی هوائی

3

احمد آزموده

سرهنگ

نيروی زمينی

4

هادی ايزدی

سرهنگ

نيروی زمينی

5

سعيد اميری

سرهنگ

شهربانی کل کشور

6

داريوش جلالی

سرهنگ خلبان

نيروی هوائی

7

خليفه سلطانی

سرهنگ دوم

نيروی زمينی

8

رحمت الله خليفه بيگی

سرهنک

نيروی زمينی

9

خسرو زرينه

سرهنگ دوم

نيروی زمينی

10

منوچهر صادقی

سرهنگ

نيروی زمينی

11

علی فاريا

سرهنگ

نيروی زمينی

12

حسين مصطفوی قزوينی

سرهنگ

نيروی زمينی

13

محمد رضا نادری

سرهنگ( چترباز)

نيروی هوابرد

14

نادر وحدتی پور

سرهنگ

نيروی زمينی

15

غلامعلی وارسته پور

سرهنگ

شهربانی کل کشور

16

کورس آذرتاش

سرگرد

نيروی زمينی

17

بهمن پرتوی

سرگرد

نيروی زمينی

18

محسن جلالی قاجار

سرگرد(چترباز)

نيروی هوابرد

19

فرخزاد جهانگيری

سرگرد خلبان

نيروی هوائی

20

ايرج خلف بيگی

سرگرد

نيروی زمينی

21

ايرج سلطانی جی

سرگرد خلبان

نيروی هوائی

22

سيروس ستوده

سرگرد

نيروی زمينی

23

محمد هاشم صبوحی مقدم

سرگرد

نيروی زمينی

24

محمد حسين عزيزيان

سرگرد

نيروی زمينی

25

کاووس عليزاده

سرگرد

نيروی زمينی

26

حسن گوهری

سرگرد

نيروی زمينی

27

اسماعيل نوری مقدم

سرگرد

نيروی زمينی

28

علی حيدر آريانا

سروان

نيروی زمينی

29

کريم افروز

سروان خلبان

نيروی هوائی

30

اسماعيل اصغری

سروان

نيروی زمينی

31

بيژن ايران نژاد ثابت

سروان(افسر فنی)

نيروی هوائی

32

ابراهيم استاد محمد نظری

ستوان

نيروی زمينی

33

محمد براتی

سروان

نيروی زمينی

34

اميد علی بويری

سروان خلبان

نيروی هوائی

35

محمد بهروزفر

سروان خلبان

نيروی هوائی

36

محمد تاجدار

ستوان

نيروی زمينی

37

غلامرضا ثابتی آزاد

سروان

نيروی زمينی

38

محمد علی ثقفی

ستوان خلبان

نيروی هوائی

39

محمد رضا جوادی

ستوان دوم

نيروی زمينی

40

ايوب حبيبی

ستوان دوم

نيروی زمينی

41

سيروس دهقان

سروان

نيروی زمينی

42

فضل الله رئيسی

سروان

نيروی زمينی

43

جعفر راستگو

ستوان دوم

نيروی هوائی

44

ناصر رکنی

ستوان خلبان

نيروی هوائی

45

ناصر زرندی

سروان خلبان

نيروی هوائی

46

هرمز زمان پور

سروان

نيروی هوائی

47

علی اصغر سليمانی

سروان خلبان

نيروی هوائی

48

علی شفيق

سروان خلبان

نيروی هوائی

49

حسين شکری

ستوان خلبان

نيروی هوائی

50

محمد مهدی عظيمی فر

ستوان يکم خلبان

نيروی هوائی

51

جلال عسگری

---

نيروی هوائی

52

محمد ملک

سروان خلبان

نيروی هوائی

53

ناصر مروتی

ستوان

نيروی زمينی

54

نورالله نجف نژاد

سروان

نيروی زمينی

55

نجات يحيی

ستوان يکم خلبان

نيروی هوائی

56

فيروز آذريان

ستوانيار سوم(چترباز)

نيروی هوابرد

57

اصغر الماسی

ستوانيار سوم

نيروی زمينی

58

شکرالله احمدی

ستوانيار

نيروی زمينی

59

سياوش پورفهميده

ستوانيار سوم

نيروی زمينی

60

فريدون جواهرنيا

ستوانيار سوم(چترباز)

نيروی هوابرد

61

منوچهر رهبری نژاد

ستوانيار

نيروی زمينی

62

محرم علی زاهدی

ستوانيار سوم(چترباز)

نيروی هوابرد

63

محمد رضا قربان نجف آبادی

ستوانيار سوم

نيروی زمينی

64

حسين هالکی

ستوانيار

نيروی زمينی

65

يحيی پسند کبوجانی

ستوانيار سوم

نيروی زمينی

66

يوسف پور رضائی

همافر

نيروی هوائی

67

جعفر مظاهری کاشانی

همافر

نيروی هوائی

68

عنايت الله آزاديگانه

استوار

نيروی زمينی

69

حبيب الله احمدی

استوار

نيروی زمينی

70

محمد باقر افتخاری

گروهبان

نيروی زمينی

71

محمد رسول ابريشمی

درجه دار

نيروی زمينی

72

محمد بهرامی

استوار

نيروی زمينی

73

جمشيد بختيار

استوار

 نيروی زمينی

74

حسن کريم پور تاری

استوار(چترباز)

نيروی هوابرد

75

علی پورکرباسی

استوار

نيروی زمينی

76

محمد تيغ تيز

درجه دار

نيروی زمينی

77

محمد عابدينی مقدم

درجه دار

نيروی زمينی

78

ابراهيم جواد زاده

استوار

نيروی زمينی

79

محمد حکيم آبادچی

گروهبان يکم

نيروی زمينی

80

مصطفی حجازی

درجه دار

نيروی زمينی

81

محمد تقی خاتون آبادی

استوار

نيروی زمينی

82

خليل خباز هاشمی

درجه دار

نيروی زمينی

83

غلامحسين خرقانی خوب

درجه دار

نيروی زمينی

84

ايرج درخشنده

استوار

نيروی زمينی

85

خداداد رحمتی

استوار

نيروی زمينی

86

جمشيد رنجبر

استوار

نيروی زمينی

87

منصور ساجدی

استوار

نيروی زمينی

88

ناصر ساجدی

استوار

نيروی زمينی

89

سلامت

استوار يکم

نيروی زمينی

90

علی سعادتی

گروهبان يکم(چترباز)

نيروی هوابرد

91

محمد عابدينی مقدم

استوار

نيروی زمينی

92

محسن عسکريان

استوار(چترباز)

نيروی هوابرد

93

خليل عطری

استوار

نيروی زمينی

94

علی اکبر عيوض زاده

استوار

نيروی زمينی

95

اسدالله عليپور کرباس دهی

استوار

نيروی زمينی

96

محمدعلی فرزام

استوار

نيروی زمينی

97

محمدحسين فرنژاد

استوار

نيروی زمينی

98

جهانگير فاتح پيروز

استوار

نيروی زمينی

99

جهانبخش فاتح جو

استوار

نيروی زمينی

100

منوچهر فتاحی نوده ای

استوار

نيروی زمينی

101

مرتضی فرح پور

گروهبان

نيروی زمينی

102

جهانبخش فاتح جو

درجه دار

نيروی زمينی

103

غلامحسين قايق رو

استوار

نيروی مخصوص

104

حسن کاظمی

استوار(چترباز)

نيروی هوابرد

105

علی کمپانی

استوار

نيروی زمينی

106

منصور کثيرلو

گروهبان

نيرو زمينی

107

بخشعلی کريميان

گروهبان

نيرو هوائی

108

محمود کيانی فر

گروهبان

نيروی زمينی

109

لطف علی لطف الهی

استوار

نيروی زمينی

110

مجتبی مرادی

استوار يکم(چترباز)

نيروی هوابرد

111

ايرج مرودشتی

استوار

نيروی زمينی

112

محمد علی مهرابی

استوار يکم

نيروی زمينی

113

علی مرواريدی

گروهبان

نيروی زمينی

114

احمد محمدی

گروهبان

نيروی زمينی

115

ميرلکی

درجه دار

نيروی زمينی

116

محمد جواد ميرمالکی

درجه دار

نيروی زمينی

117

خسرو محمدی کوبائی

درجه دار

نيروی زمينی

118

قاسم نقيب زاده

استوار(چترباز)

نيروی هوابرد

119

سياوش نوروزی

گروهبان يکم

نيروی زمينی

120

غلامحسين همدانی

استوار(چترباز)

نيروی هوابرد

121

يار رسول يحيی پسند

استوار

نيروی زمينی

 

به نقل از سايت سربازان